ಈ ಯ ಗ ದ ಬ ಗ ಬಜ ರ ಒ ದ ಆಕರ ಷಕ ಕ ಕ ಗ ಕ ಟ ಸ ಷ ಆಯ ಜ ಸ ದ ದ ರ ಕ ಟ ಸ ಟ ವ ನ ನರ ಗ ಸ ಗ ತ ತ ಬ ಗ ಬಜ ರ ನ ದ ಒ ದ ದ ಡ ಡ ಬಹ ಮ ನ ಮತ ತ ಸ ಹ ಕಹ ಚ ದ ರ ಜ ತ ಅಡ ಗ ಮ ಡ ವ ಅವಕ ಶ Stay tuned

ಈ ಯುಗಾದಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಷ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ! Stay tuned!

ಈ ಯುಗಾದಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಷ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ! Stay tuned!

Let's Connect

sm2p0