ಈ ಯುಗಾದಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಷ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ! Stay tuned!

Shop for home needs, fashion and food products at best prices.

ಈ ಯುಗಾದಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಷ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ! Stay tuned!

ಈ ಯುಗಾದಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಷ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ ನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಜೊತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ! Stay tuned!

Let's Connect

sm2p0