ಈ ಹಬ ಬದ ಸ ಸನ ನ ನ ಆನ ದಮಯವ ಗ ಸಲ ಕ ಕ ಗಳ ಅಲ ಕ ರ ಕ ವಸ ತ ಗಳ ದ ಹ ಡ ದ ಉಡ ಪ ಗಳ ಮತ ತ ಉಡ ಗ ರ ಗಳವರ ಗ ನಟ ಹನ ರ ಜ ಬ ಗ ಬಜ ರ ನಲ ಲ ಖರ ದ ಮ ಡ ತ ತ ರ ನ ಮ ಮ ವ ಶ ಷ ಠ ಕ ಡ ಗ ಯನ ನ ಪಡ ಯಲ 1800 270 6999 ಗ ಮ ಸ ಕ ಲ ನ ಡ

ಈ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ನ್ನು ಆನಂದಮಯವಾಗಿಸಲು ಕೇಕುಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳವರೆಗೆ ನಟಿ ಹನಿ ರೋಜ್‌ ಬಿಗ್‌ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 1800-270-6999 ಗೆ ಮಿಸ್‌ ಕಾಲ್‌ ನೀಡಿ.

Let's Connect

sm2p0